Xúc tiến thương mại và đầu tư

Từ năm 2000 đến nay, SMEDEC 2 đã thực hiện hợp tác với rất nhiều tổ chức quốc tế như ILO, MPDF, KSA, phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực: 

  • Xúc tiến thương mại đầu tư, đào tạo kỹ năng quản cho doanh nghiệp, công cụ năng suất chất lượng, các giải pháp công nghệ môi trường, phát triển bền vững, … 

  • Quản lý, tái chế sử dụng chất thải,  

  • Quản năng lượng hiệu quả. 

Các đối tác tiêu biểu: 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Quỹ Châu Á (TAF) 

 
 
 
 

Triển khai các dự án hội thảo, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu 

 
 
 
 

2 

 
 

Tổ chức năng suất Châu Á (APO) 

 
 

Tổ chức các khoá đào tạo, e-learning tại Việt Nam. Hỗ trợ cho các DNVVN, Hiệp hội, tổ chức chính phủ và giảng viên tham dự các khoá đào tạo, hội nghị quốc tế, hội thảo tại nước ngoài ... 

 
 
 
 

3