Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ (Theo Quyết định số 1257 /QĐ-TĐC ngày 12 tháng 06 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

A. Chức năng
 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (sau đây gọi tắt là Trung tâm SMEDEC 2) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.
 
B. Nhiệm vụ
 
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển các hoạt động của Trung tâm để hỗ trợ các doanh nghiệp.

2. Nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, chính sách, xây dựng dự án hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đề xuất, tham gia xây dựng và góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kinh doanh và cung cấp các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
4. Tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu cung cấp các giải pháp, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ khác giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ,  tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ nhằm phát triển bền vững; Xác nhận doanh nghiệp thực hiện áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các hệ thống quản lý.
 
5. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư; thành lập tổ hoặc nhóm để quy tụ các thành viên (tạo mạng lưới doanh nghiệp) nhằm mục đích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
6. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và phân công của Tổng cục trưởng.
 
7. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn việc công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 
8. Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng và hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các giải pháp, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhằm phát triển bền vững và thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 
9. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khoa học và công nghệ, các thông tin khác có liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.
 
10. Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.
 
11. Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào trong khuôn khổ các chương trình, dự án mà Trung tâm trực tiếp triển khai tại các nước thuộc khu vực châu Á để tìm hiểu, giao lưu, nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu thị trường, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
12. Đầu tư mở rộng phát triển các hoạt động của Trung tâm cho một số chương trình, dự án ngoài nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trên cơ sở vay vốn, huy động vốn của các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận hợp đồng về quyền lợi, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật.
 
13. Chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp chuẩn tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực; chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 
14. Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 
15. Chứng nhận hệ thống quản lý rừng bền vững phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 
16. Xác nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi được chỉ định theo quy định của pháp luật.
 
17. Cung ứng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
 
18. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài chính, tài sản và tài liệu của Trung tâm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật
 
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Support
0962 221 599 - 028 3824 8866

info@smedec.com - hantt@smedec.com

Video clip