• Hoạt động của chương trình được xây dựng dựa trên kế hoạch của các thành viên sáng lập và như cầu doanh nghiêp
  • Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn việc công bố phù hợp tiêu chuẩn
  • Thực hiện hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài
Tin liên quan