Tìm kiếm theo từ khóa
Các HT quản lý và Công cụ cải tiến NSCL

Các HT quản lý và Công cụ cải tiến NSCL

Cuốn sách “Các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng” giới thiệu một cách khái lược về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, phương pháp và mô hình tiên tiến (sau đây gọi tắt là hệ thống, công cụ) đang được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Cuốn sách được xây dựng dưới dạng tài liệu tra cứu, được mô tả ngắn gọn về từng hệ thống, công cụ gồm ba nội dung chính: giới thiệu, lợi ích và áp dụng để các tổ chức/doanh nghiệp tham khảo, lựa chọn áp dụng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đồng thời cải thiện hiệu quả quản lý của mình.
 

Mỗi hệ thống, công cụ, phương pháp và mô hình đều mang lại những lợi ích thiết thực nhất định và có thể áp dụng một cách độc lập để giải quyết những vấn đề về năng suất chất lượng mà tổ chức/doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, việc áp dụng tích hợp các hệ thống, công cụ, phương pháp và mô hình thích hợp với nhau sẽ mang lại kết quả toàn diện hơn cho tổ chức/doanh nghiệp.
Để triển khai áp dụng hệ thống hoặc công cụ đã lựa chọn, Tổ chức/doanh nghiệp có thể tham khảo cuốn sách tương ứng giới thiệu chi tiết về nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng 
Các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng.