Tìm kiếm theo từ khóa
GHK

GHK

Nhận diện được các dầu ra phi sản phẩm ( NPO – Non Product Output ) từ các đầu vào nguyên liệu thô, năng lượng và nước

Phân tích những tác hại của các NPO này làm tăng chi phí, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường

Lập sơ đồ dòng nguyên liệu của chính DN của mình

Ap dụng 1 cách hiệu quả các biện pháp GHK vào DN nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận và thân thiện môi trường.