Tìm kiếm theo từ khóa
ISO 17025

ISO 17025

Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng

Biết cách chuẩn bị, tổ chức một cuộc đánh giá

Biết cách lập check list, biết cách lập báo cáo đánh giá

Biết cách đánh giá theo phương pháp tiếp cận theo quá trình