Tìm kiếm theo từ khóa
Khoa đào tạo cơ bản ISO 50001

Khoa đào tạo cơ bản ISO 50001

Học viên hiểu được một cách tổng quát về quản lý năng lượng và sử dụng năng lượng.

Học viên hiểu được việc đánh giá và ưu tiên thực hiện hiệu quả các công nghệ năng lượng mới.

Thúc đẩy thực tiễn quản lý năng lượng tốt nhất và củng cố và cải thiện các hành vi quản lý năng lượng đến từng cá nhân trong doanh nghiệp