Tìm kiếm theo từ khóa
Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm

Xác đnh tm quan trng ca làm vic nhóm.

Chđộng to sự hòa hp trong nhóm.

Thhin kỹ năng trao đổi thông tin trong nm.

Ci thin kỹ năng tổ chức họp nhóm.

Áp dụng nhng công cđiu hành cuộc hp để ra quyết đnh.

Xác đnh vai trò/vị trí ca mình trong công ty/tổ chức.