Tìm kiếm theo từ khóa
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi trong sản xuất

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi trong sản xuất

Nhận thức đúng về vai trò của nhà Quản lý đối với những thay đổi 4M (Man, Material, machine, Methodology) liên quan đến SX

Xác định được những tác động của thay đổi lên nhân viên

Tạo sự tham gia của nhân viên vào quá trình lập kế hoạch thay đổi của bộ phận

Tổ chức thực hiện, giám sát công việc và quản lý thời gian hiệu quả

Thực hành những kỹ năng mềm bổ trợ cho công tác QLSX

Áp dụng được qui trình thực hiện thay đổi thành công vào thực tế công việc