HOẠT ĐỘNG CHÍNH

SMEDEC 2 không ngừng mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thông qua các lĩnh vực chính:

 

 

Năng suất và Chất lượng

Tư vấn đào tạo năng suất chất lượng: TQM, 5S, 7 công cụ, GHK, Sản xuất tinh gọn, Chuỗi giá trị, Chuỗi cung ứng, ISO 9000, ISO 14000, ISO 14051, ISO 17025, ISO 22000, 27000, ISO 22301…

 

Xúc tiến thương mại và đầu

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tổ chức đoàn ra và đoàn vào.

 

 

Phát triển Bền vững

Tư vấn đào tạo Năng suất xanh (MFCA, GHK, 3R…), Tiết kiệm năng lượng, Biến đổi khí hậu…

 

 

Kỹ thuật, công nghệ thiết bị và máy móc

Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, máy móc thiết bị; Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường, thử nghiệm.

 


Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực; Xác nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Dịch vụ